விவாதங்களில் முரண்படுவது எப்படி அல்லது பால் கிரஹாமின் முரண்படுவதின் படிநிலைகள்

refuting the central point refutation counterargument contradiction responding to tone ad hominem name-calling explicitlyrefutes thecentral pointfinds the mistakeand explains why it'smistaken using quotescontradicts and thenbacks it up with reasoningand/or supporting evidencestates the opposing casewith little or no supporting evidencecriticizes the tone of the writing withoutaddressing the substance of the argumentattacks the characteristics or authority of the writerwithout addressing the substance of the argumentsounds something like, “You are an ass hat.”
உபயம்: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graham%27s_Hierarchy_of_Disagreement.svg மூலம்: How to Disagree

Comments